Languages

Next Event

Sorry no events found to match your criteria

Tirlun Byw

Beth yw Tirlun Byw?

Cynllun adfer ar gyfer natur yw Tirlun Byw, yn cwmpasu Cymru a gweddill y DU. Mae’n ffordd newydd o feddwl am sut rydym ni’n rheoli’r tir ac yn gwneud mwy ar gyfer bywyd gwyllt, pobl a’r economi.

Yn Sir Faesyfed...

Rydym ni wedi dechrau anelu’n uchel. Wrth ofalu am ein gwarchodfeydd natur, rydym ni wedi bod yn gweithio gyda ffermwyr a thirfeddianwyr lleol i’w helpu nhw i adfer a rheoli cynefinoedd fel bod modd diogelu bywyd gwyllt ac fel bod bywyd gwyllt yn gallu symud yn fwy rhwydd trwy’r tirlun mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd. Ymhlith ein prosiectau Tirlun Byw mae:

  • Tirlun Byw Bryniau Maesyfed
  • Tirlun Byw Cwm Marteg

Y weledigaeth yw cael dyfodol iach i fywyd gwyllt a phobl.