Languages

Next Event

Sorry no events found to match your criteria

Hanes

Yn y dechreuad....

Dechreuodd Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed ei bywyd ochr yn ochr â Swydd Henffordd yn ôl ym 1962. Ar ôl llawer o waith da rhwng y ddau, roedd hi’n amser i ni fynd ar ein liwt ein hunain a daeth Sir Faesyfed yn ei Hymddiriedolaeth Natur ei hun ym 1987.

ac yna...

Fe brynodd Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed Warchodfa Natur Gilfach ym 1988. Wrth gwrs, nid oedd pethau mor syml â hynny; pur anaml y maen nhw. Er hynny, aeth Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed ati i adnewyddu ac adfer y Tŷ Hir Cymreig ac mae’r warchodfa 411 erw nawr yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn Ardal Gwarchodaeth Arbennig ac mae rhan o afon Marteg o fewn Ardal Cadwraeth Arbennig.

Rhwng 1997 a 1999, cynhaliwyd Prosiect Gwerthuso Biolegol a ariannwyd ag arian o Gronfa Dreftadaeth y Loteri a edrychodd ar bob un o’r gwarchodfeydd yr oedd Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed yn berchen arnyn nhw ac yn eu rheoli. O ganlyniad, gwnaed gwaith cadwraeth aruthrol dros y pum mlynedd nesaf.

ac nawr...

Mae Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed yn parhau i gaffael gwarchodfeydd natur newydd ag arian sy’n cael ei adael mewn cymynroddion. Dan y teitl “Tirluniau Byw” rydym ni’n ceisio uno pob math o wahanol diroedd a reolir ar gyfer bywyd gwyllt, i greu ardaloedd mwy fyth i fywyd gwyllt ffynnu.